Restrukturyzacja a upadłość – jaką ścieżkę wybrać dla swojego przedsiębiorstwa?

Udostępnij ten wpis:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Restrukturyzacja a upadłość

Każdy przedsiębiorca może stanąć przed decyzjami, które zaważą na przyszłości jego biznesu. W przypadku problemów finansowych często dotyczą one wyboru między upadłością a restrukturyzacją. Czym różni się upadłość od postępowania restrukturyzacyjnego? Jakie są zalety i ewentualne skutki obu tych rozwiązań dla biznesu oraz wierzycieli? Która opcja jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w treści artykułu.

Jakie są różnice między restrukturyzacją a upadłością?

Upadłość i restrukturyzacja to dwa różne procesy prawne, które mają na celu zaradzenie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Upadłość polega na likwidacji majątku dłużnika i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych środków, co oznacza zakończenie działalności firmy. Z kolei restrukturyzacja ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i umożliwienie mu kontynuacji działalności dzięki zawarciu układu z wierzycielami.

W przypadku upadłości przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu, który następnie decyduje o jej ogłoszeniu. Procedura ta wiąże się z likwidacją majątku dłużnika i podziałem uzyskanych środków między wierzycieli. Upadłość często kończy się likwidacją przedsiębiorstwa, co oznacza zakończenie działalności.

Restrukturyzacja natomiast polega na zawarciu układu z wierzycielami, umożliwiając dłużnikowi spłatę zobowiązań w sposób dostosowany do jego możliwości finansowych. Postępowanie restrukturyzacyjne może obejmować różne działania, takie jak zmiana warunków spłaty długów, konwersja długów na akcje lub inne formy restrukturyzacji kapitałowej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uratowanie przedsiębiorstwa i uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Postępowanie upadłościowe a restrukturyzacyjne – co jest lepsze dla firmy?

Decyzja o wyborze między upadłością a restrukturyzacją zależy od wielu czynników, takich jak stan finansowy przedsiębiorstwa, perspektywy kontynuacji działalności oraz koniunktura na rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Upadłość bywa konieczna w przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne i nie ma szans na poprawę sytuacji finansowej. Z kolei restrukturyzacja może być korzystna, jeśli przedsiębiorstwo ma potencjał do dalszego funkcjonowania, ale potrzebuje czasu i wsparcia, aby przezwyciężyć trudności finansowe.

Upadłość może być lepszym rozwiązaniem, gdy przedsiębiorca chce szybko zakończyć działalność i zminimalizować straty. Pozwala na szybkie zaspokojenie wierzycieli i likwidację zobowiązań. Ogłoszenie upadłości wiąże się jednak z utratą kontroli nad majątkiem firmy oraz zakończeniem działalności, co ma negatywne konsekwencje dla pracowników i kontrahentów.

Restrukturyzacja daje zaś przedsiębiorcy szansę na uratowanie firmy i kontynuowanie działalności. Postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia zawarcie układu z wierzycielami. Dzięki temu przedsiębiorstwo może odzyskać płynność finansową i uniknąć ogłoszenia upadłości. Proces ten wymaga jednak zaangażowania i współpracy ze strony wierzycieli, co nie zawsze jest łatwe do osiągnięcia.

Upadłość i restrukturyzacja z perspektywy interesów wierzycieli

Z perspektywy wierzycieli zarówno upadłość, jak i restrukturyzacja mają swoje wady i zalety. W przypadku upadłości wierzyciele mogą liczyć na szybkie zaspokojenie swoich roszczeń z majątku dłużnika. Procedura upadłościowa jest transparentna i kontrolowana przez sąd, co zapewnia ochronę interesów wierzycieli. W przypadku likwidacji majątku dłużnika wartość uzyskana z jego sprzedaży może być niższa niż wartość nominalna zobowiązań, co oznacza, że wierzyciele nie zawsze otrzymają pełne zaspokojenie swoich roszczeń.

Korzystna dla wierzycieli może być też restrukturyzacja, gdyż umożliwia kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa i potencjalnie lepsze zaspokojenie roszczeń w dłuższej perspektywie. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele mogą zawrzeć układ z dłużnikiem, co pozwala na dostosowanie warunków spłaty długów do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że restrukturyzacja wiąże się z ryzykiem, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie wywiązać się z nowego układu, co może prowadzić do ponownego zagrożenia niewypłacalnością.

Czy możliwe jest złożenie wniosku o upadłość i restrukturyzację w tym samym czasie?

W polskim systemie prawnym możliwe jest złożenie wniosku o upadłość i wniosku restrukturyzacyjnego jednocześnie, jednakże sąd rozpatruje je w określonej kolejności. Bada, czy dłużnik spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości, a następnie ocenia, czy istnieją podstawy do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli sąd uzna, że dłużnik jest niewypłacalny, ale ma szansę na poprawę sytuacji finansowej, może zdecydować o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zamiast ogłoszenia upadłości.

Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o restrukturyzację może opóźnić ogłoszenie upadłości, co daje dłużnikowi więcej czasu na negocjacje z wierzycielami i opracowanie planu naprawczego. Jeśli jednak postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sąd może ostatecznie ogłosić upadłość dłużnika.

Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość czy restrukturyzację powinna być dobrze przemyślana i oparta na rzetelnej analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz perspektyw jego dalszego funkcjonowania. Warto skonsultować się z ekspertem od prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla firmy.

Podsumowanie

Wybór między upadłością a restrukturyzacją to trudna decyzja, która może zaważyć na przyszłości przedsiębiorstwa. Upadłość jest często ostatecznym rozwiązaniem, prowadzącym do likwidacji majątku firmy i zakończenia jej działalności. Restrukturyzacja daje szansę na przywrócenie płynności finansowej i kontynuowanie działalności, choć wiąże się z koniecznością negocjacji z wierzycielami i opracowania skutecznego planu naprawczego.

Oba te procesy mają swoje wady i zalety, zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i wierzycieli. Dokonanie rzetelnej analizy sytuacji finansowej firmy umożliwia wybór najlepszego rozwiązania, które pozwoli na minimalizację strat i ochronę interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń