Regulamin świadczenia usługi: Zgłoszenie wierzytelności Getin Noble Bank S.A.

zawarta w dniu złożenia zamówienia pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM

a

Kancelarią adwokacką Jakub Ziółkowski

z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 23/22a,

NIP: 7822656138; 

ZLECENIOBIORCĄ

o następującej treści:

ARTYKUŁ 1. Oświadczenia stron

 1. Zamawiający oświadcza, iż przysługuje mu wierzytelność względem Getin Noble Bank S.A., która to wierzytelność znajduje potwierdzenie w orzeczeniu sądowym lub wynika ze złożonego przed dniem ogłoszenia upadłości pozwu przeciwko Getin Noble Bank S.A. 

ARTYKUŁ 2. Przedmiot umowy

Zleceniobiorca podejmuje się przygotowania:

 1. Zgłoszenia wierzytelności zamawiającego w postępowaniu upadłościowym upadłego Getin Noble Bank S.A. sygn.. WA1M/GUp/44/2023,
 2. Złożenia sprzeciwu, w przypadku nieuwzględnienia wierzytelności na liście wierzytelności przez syndyka, 
 3.  złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, pomiędzy stronami,

na rzecz Zamawiającego.

 

ARTYKUŁ 3. Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi 

 

ARTYKUŁ 4. Zasady współpracy

 1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zlecenia, opartej na wzajemnym zaufaniu, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W związku z intencją stron określoną w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji zlecenia.
 3. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego
 4. Strony umowy postanawiają, iż Zleceniobiorcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
 5. a) działania sił wyższej,
 6. b) działania lub zaniechania sądu lub organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
 7. c) nieudzielenia w terminie informacji bądź nieudostępnienia Zleceniobiorcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
 8. d) błędów i awarii związanych z funkcjonowaniem systemu „Krajowy Rejestr Zadłużonych”, 
 9. e) udzieleniu przez Zamawiającego informacji / dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia, w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy następujących dokumentów:
 11. a) podpisanego pełnomocnictwa, 
 12. b) orzeczenia sądowego lub innego dokumentu, z którego wynika wierzytelność, podlegająca zgłoszeniu, w postępowaniu upadłościowym, w szczególności pozew przeciwko upadłemu,
 13. c) w przypadku przedłożenia pozwu, o którym mowa w pkt. C, przekazania dodatkowo dowodu nadania pozwu lub potwierdzenia złożenia pozwu oraz wskazania Sądu i sygnatury, pod którą obecnie toczy się sprawa ( w przypadku postepowań odwoławczych, wskazanie sygnatury Sądu I i II instancji),
 14. d) oświadczenie lub informację o dokonanych wpłatach na rzecz upadłego,
 15. Wykonanie umowy przez Zleceniobiorcę, nastąpi w terminie 5ciu dni, od daty dostarczenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 i zapłaty całości wynagrodzenia, wskazanego w artykule 6 ust. 1. 

 

ARTYKUŁ 5. Zobowiązanie do poufności

 1. Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej strony, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji.

 

ARTYKUŁ 6. Cena usługi

 1. Strony ustalają następujące kwoty wynagrodzenia w kwocie:
 1. 984 zł BRUTTO tytułem wynagrodzenia kancelarii,
 2. 21 zł BRUTTO tytułem opłaty od pełnomocnictwa,

W łącznej kwocie 1005 zł płatnego w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy: 

07 1020 4027 0000 1602 1432 3515

 

 1. W przypadku konieczności dokonania zgłoszeń dla większej ilości osób aniżeli 1, z jednej umowy kredytowej, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ulega powiększeniu o 513 zł za każdą, kolejną osobę. 

 

ARTYKUŁ 7. Forma płatności

 • Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w artykule 6.
 • W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w umowie, umowa wygasa.

 

ARTYKUŁ 8. Informacja dla zamawiającego

 1. Zleceniobiorca informuje zamawiającego o kosztach dodatkowych, administracyjnych/sądowych związanych z wykonaniem niniejszej umowy, tj. 
 2. a) opłata sądowa od sprzeciwu, w wysokości 1/5 części opłaty stosunkowej, należnej od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego komisarza, wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu.

 

ARTYKUŁ 9. Rozstrzygnięcie sporów

Spory związane z wykonaniem tej umowy, a nierozwiązane przez Strony na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy.

 

ARTYKUŁ 10. Zmiany umowy

 1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian niniejszej umowy w całości lub w części.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) – pod rygorem nieważności.

 

ARTYKUŁ 11. Doręczenia

 1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju korespondencja będzie przesyłana drogą mailową na adres Zamawiającego/Zleceniobiorcy, wskazany w nagłówku niniejszej umowy.
 2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń.
 3. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

 

ARTYKUŁ 12 Klauzula salwatoryjna

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji stron.

 

ARTYKUŁ 13. Stosowanie prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 14. Nagłówki

Nagłówki są umieszczone jedynie dla wygody i nie wpływają na konstrukcję lub interpretację niniejszej umowy.

Zadzwoń
+48 575 984 088
Zadzwoń