Upadłość przedsiębiorstw

Upadłość przedsiębiorstw

W coraz bardziej skomplikowanych czasach przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania trudnych decyzji dotyczących ich dalszego funkcjonowania. Właściwy moment na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest kluczowy.

Najwięcej trudności sprawia przedsiębiorcom wskazanie momentu powstania stanu niewypłacalności. Co do zasady stan niewypłacalności rozpoczyna się w momencie utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również na członkach zarządu spółek.

Regulacje prawa upadłościowego obligują złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Obowiązek taki spoczywa również na każdym członku zarządu.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę postępowań upadłościowych począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Skontaktuj się z nami, gdy:

 • jesteś zagrożony niewypłacalnością lub stałeś się niewypłacalny,
 • nie możesz dojść do porozumienia z wierzycielami,
 • istnieje wysokie ryzyko wszczęcia kolejnych postępowań egzekucyjnych,
 • chcesz uniknąć odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa.

Usługi świadczone dla dłużników przez kancelarię koncentrują się m. in. na:

 • sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przeciwdziałaniu ogłoszenia upadłości z wniosku wierzyciela,
 • ograniczeniu odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa,
 • sporządzeniu wniosku o ustalenie planu spłat,
 • sporządzaniu wniosku o umorzenie zobowiązań dłużnika,
 • przeciwdziałaniu orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi świadczone dla wierzycieli przez Kancelarię koncentrują się m.in. na:

 • sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika,
 • przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego,
 • reprezentacji wierzyciela w trakcie ustalania listy wierzytelności,
 • sporządzeniu wniosku o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 • reprezentacji interesów wierzyciela podczas zgromadzenia wierzycieli oraz rady wierzycieli,
 • reprezentacji w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.